StructureChemical NameCASMF
Carbamic acid, [(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylenebutyl]-, 1,1-dimethylethyl 488727-78-2 C11H21NO3
Carbamic acid, (4-chlorophenyl)-, phenylmethyl ester (9CI) 6622-16-8 C14H12ClNO2
Carbamic acid, (1H-1,2,4-triazol-3-ylmethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 311349-66-3 C8H14N4O2
Carbamic acid, (3-butenyloxy)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 635757-93-6 C9H17NO3
Carbamic acid, (2-propenyloxy)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 195708-27-1 C8H15NO3
Carbamic acid, [(1S)-1-(aminocarbonyl)butyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 367268-12-0 C10H20N2O3
Carbamic acid, [(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 666262-72-2 C11H21NO3
Carbamic acid, [(trimethylsilyl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 177176-90-8 C9H21NO2Si
Carbamic acid, (2-ethoxyphenyl)-, ethyl ester (9CI) 128643-12-9 C11H15NO3
Carbamic acid, (3-azabicyclo[3.1.0]hex-1-ylmethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester 134574-96-2 C11H20N2O2
Carbamic acid, butylcyano-, ethyl ester (9CI) 187239-09-4 C8H14N2O2
Carbamic acid, [2-[(2-aminoethyl)methylamino]ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 263162-13-6 C10H23N3O2
Carbamic acid, [(6-methyl-2-pyridinyl)methyl]-, methyl ester (9CI) 742633-75-6 C9H12N2O2
Carbamic acid, (4-oxopentyl)-, 1-methylethyl ester (9CI) 648928-81-8 C9H17NO3
Carbamic acid, cycloheptyl-, methyl ester (9CI) 560100-82-5 C9H17NO2
Carbamic acid, (5-amino-2-thiazolyl)-, ethyl ester (9CI) 412311-64-9 C6H9N3O2S
Carbamic acid, (3-chloro-2-hydroxy-2-methylpropyl)-, methyl ester (9CI) 200634-90-8 C6H12ClNO3
Carbamic acid, [1-(1-methylethyl)-3-butenyl]-, ethyl ester (9CI) 303982-80-1 C10H19NO2
Carbamic acid, (cyanothioxomethyl)phenyl-, ethyl ester (9CI) 5530-67-6 C11H10N2O2S
Carbamic acid, (1-acetyl-3-piperidinyl)- (9CI) 183591-09-5 C8H14N2O3
Carbamic acid, [1-(3-oxo-1-propynyl)-3-butenyl]-, methyl ester (9CI) 217442-28-9 C9H11NO3
Carbamic acid, 3-pyridazinyl-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 147362-90-1 C9H13N3O2
Carbamic acid, (trans-4-hydroxycyclohexyl)- (9CI) 727409-44-1 C7H13NO3
Carbamic acid, [(1S,3Z)-1-(hydroxymethyl)-3-pentenyl]-, 1,1-dimethylethyl 666719-09-1 C11H21NO3
Carbamic acid, [1-(fluoromethyl)-3-hydroxypropyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 86617-89-2 C9H18FNO3
CARBAMYL PHOSPHATE DISODIUM SALT 72461-86-0 CH2NNa2O5P
Carbamic acid, [1,1-dimethyl-2-(methylamino)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 134597-95-8 C10H22N2O2
2-CARBAMOYL-ISONICOTINIC ACID ETHYL ESTER 166766-77-4 C9H10N2O3
Carbamic acid, (3-hydroxy-1,2-dimethylpropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 179116-06-4 C10H21NO3
CARBARYL D3 C12H8D3NO2
Carbamic acid, [(1R,2S)-2-ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]-, 1,1- 437985-65-4 C11H21NO3
Carbamic acid, (2-benzoylphenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 341521-27-5 C18H19NO3
Carbamic acid, (1-ethyl-2-butenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)- (9CI) 170080-37-2 C11H21NO2
Carbamic acid, (3-cyanopropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 91419-50-0 C9H16N2O2
Carbamic acid, (2-methylenecyclopentyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 204574-95-8 C11H19NO2
Carbamic acid, [(3S,4S)-4-(fluoromethyl)-3-pyrrolidinyl]-, 1,1-dimethylethyl 218281-40-4 C10H19FN2O2
Carbamic acid, 2-butenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (E)- (9CI) 144019-19-2 C9H17NO2
Carbamic acid, [(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 250275-22-0 C11H22N2O2
Carbamic acid, (3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 209797-71-7 C8H14N4O2
Carbamimidothioic acid, (2,6-diethylphenyl)-, methyl ester (9CI) 756418-40-3 C12H18N2S
Carbamic acid, (3-methyl-3-pyrrolidinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (+)- (9CI) 167888-15-5 C10H20N2O2
Carbamic acid, (5-oxo-1-cyclopenten-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 170883-37-1 C10H15NO3
Carbamic acid, (2-methyl-2-propenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 91230-06-7 C9H17NO2
Carbamic acid, (2-ethenylcyclopropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 134716-46-4 C10H17NO2
Carbamic acid, (2,6-dimethylphenyl)-, [2-(methylthio)phenyl]methyl ester (9CI) 338968-04-0 C17H19NO2S
Carbamic acid, (1-oxido-2-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 501379-03-9 C10H15N2O3-
Carbamic acid, (2-methoxy-1,1-dimethylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 204707-34-6 C10H21NO3
Carbamic acid, [5,7-bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridin-2-yl]methoxy-, ethyl ester (9CI) 344278-67-7 C14H11F6N3O3
Carbamic acid, (1-formylpropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 346690-97-9 C9H17NO3
Carbamic acid, [1-(mercaptomethyl)-2-methylpropyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 441014-73-9 C10H21NO2S
Carbamic acid, [1-(aminomethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 732219-83-9 C9H20N2O2
Carbamic acid, 1-(chloromethyl)-1-ethyl-2-propynyl ester (7CI) 89850-57-7 C7H10ClNO2
Carbamic acid, (3-hydroxy-1,2-dimethylpropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 179116-05-3 C10H21NO3
Carbamic acid, [(1S)-1-methyl-2-(methylthio)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 216236-33-8 C9H19NO2S
Carbamic acid, 5-azaspiro[2.4]hept-7-yl-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 152513-88-7 C11H20N2O2
Carbamic acid, (2-oxo-3-cyclopenten-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)- (9CI) 183606-89-5 C10H15NO3
Carbamic acid, (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 773095-22-0 C9H17NO4
Carbamic acid, (aminocarbonyl)-, 1-ethyl-1-methyl-2-propynyl ester (9CI) 77967-00-1 C8H12N2O3
Carbamic acid, [(3-methylenecyclobutyl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 130369-08-3 C11H19NO2
Carbamic acid, (1-cyano-1-methyl-3-butenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)- 188183-42-8 C11H18N2O2
Carbamic acid, ethenyl-, 1-ethyl-1-methyl-2-propynyl ester (9CI) 51575-95-2 C9H13NO2
Carbamic acid, (2-hydroxybicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-, methyl ester, exo- (9CI) 57722-23-3 C9H15NO3
Carbamimidothioic acid, N,N-dimethyl-, propyl ester (9CI) 750543-99-8 C6H14N2S
Carbamic acid, (1-cyano-3-methylbutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 774225-54-6 C11H20N2O2
Carbamic acid, (6-methyl-2-benzothiazolyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 330858-74-7 C13H16N2O2S
Carbamimidothioic acid, 1-ethyl-1H-indol-2-yl ester (9CI) 733695-14-2 C11H13N3S
Carbamic acid, [4-[(1,1-difluoroethyl)thio]phenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 554412-18-9 C13H17F2NO2S
Carbamic acid, (1,1-dimethyl-2-propynyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 113486-06-9 C10H17NO2
Carbamic acid, [(3S)-4,4-dimethyl-3-pyrrolidinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 219323-14-5 C11H22N2O2
Carbamic acid, [(1S,2R)-2-aminocyclohexyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 365996-30-1 C11H22N2O2
Carbamimidothioic acid, (1,2,3,6-tetrahydro-5-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinyl)methyl ester (9CI) 761380-36-3 C7H10N4O2S
Carbamic acid, [(1R,4S)-4-hydroxy-2-cyclopenten-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl 178152-48-2 C10H17NO3
Carbamothioic acid, 2-benzothiazolyl- (9CI) 120210-19-7 C8H6N2OS2
Carbamothioic acid, ethyl-, O-2-cyclohexen-1-yl ester (9CI) 405238-13-3 C9H15NOS
Carbamic acid, (3-chloro-1-oxopropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 120158-04-5 C8H14ClNO3
Carbamic acid, [3-[(aminocarbonyl)amino]propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 258332-61-5 C9H19N3O3
Carbamic acid, [(1S,2R)-1,2-bis(hydroxymethyl)cyclopropyl]-, 1,1-dimethylethyl 257878-01-6 C10H19NO4
Carbamic acid, (5-fluoro-3-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 342603-20-7 C10H13FN2O2
Carbamic acid, (4-amino-2-pyrimidinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 262295-93-2 C9H14N4O2
Carbamic acid, (1-methylene-2-oxopropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 125151-83-9 C9H15NO3
Carbamic acid, (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester (7CI) 92302-96-0 C7H13NO4
Carbamic acid, (1-acetyl-3-butenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (R)- (9CI) 173423-97-7 C11H19NO3
Carbamic acid, [2-butyl-3-[(2-chlorophenyl)methyl]-5-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 603081-13-6 C23H29ClN4O2
Carbamic acid, (2-hydroxy-2-methylpropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 183059-24-7 C9H19NO3
Carbamic acid, [(2R,4S)-3,4-dihydro-2-methyl-2H-pyran-4-yl]-, 1,1- 697752-34-4 C11H19NO3
Carbamic acid, [(2R,3S)-2-methyl-4-oxo-3-oxetanyl]-, 1,1-dimethylethyl ester 710354-67-9 C9H15NO4
Carbamic acid, [2-(hydroxyamino)-2-iminoethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 479079-15-7 C7H15N3O3
Carbamic acid, butyl-, 1-ethyl-1-methyl-2-propynyl ester (6CI) 100400-48-4 C11H19NO2
Carbamimidothioic acid, N,N-dimethyl-, 2-propenyl ester (9CI) 732962-09-3 C6H12N2S
Carbamic acid, 1,2,3-thiadiazol-5-yl-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 372089-60-6 C7H11N3O2S
Carbamic acid, [2-(hydroxymethyl)-4-oxo-3-azetidinyl]-, (2S-cis)- (9CI) 725204-46-6 C5H8N2O4
Carbamic acid, [(1R,4S)-4-hydroxy-2-cyclohexen-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester 217438-72-7 C11H19NO3
Carbamothioic acid, cyanomethyl-, S-methyl ester (9CI) 110994-72-4 C4H6N2OS
Carbamic acid, (4-methoxyphenyl)-, phenylmethyl ester (9CI) 92851-13-3 C15H15NO3
Carbamic acid, (3-cyanophenyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 145878-50-8 C12H14N2O2
Carbamimidothioic acid, N,N-dimethyl-, ethyl ester (9CI) 90298-19-4 C5H12N2S
Carbamic acid, (1-oxido-4-pyridinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI) 205044-50-4 C10H15N2O3-
Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 1,1-dimethylpropyl ester (9CI) 118723-60-7 C9H19NO2
Carbamic acid, methyl(3-methyl-1-butenyl)-, methyl ester (9CI) 776325-54-3 C8H15NO2
Carbamic acid, (2-hydroxycyclopentyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, cis- (9CI) 155837-16-4 C10H19NO3
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177